sero gym

Contact

Contact

Sero Gym

Bellstraat 19c

3772VC Barneveld

info@serogym.nl

www.serogym.nl

SEROGYM

Follow us on socialmedia

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging
1.1. Het abonnementstermijn gaat van start op de eerste kalenderdag van de maand.
Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit
gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hiervoor een gedeelte
van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit
abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden voor de ingang
van het abonnementstermijn.
1.2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het
inschrijfgeld) in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van
het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode
geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door
contante betaling.
1.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de balie of via onze website Opzegging dient te geschieden
uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode. Indien er niet tijdig wordt opgezegd
wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste
contractperiode stilzwijgend zijn verlengd, mogen daarna indien gewenst per maand
worden opgezegd (Wet van Dam), met de bijbehorende opzegtermijn van 1 maand.
1.4. Een verhuizing is geen geldige reden voor stopzetting van het abonnement.
1.5. Bij een inschrijving van een abonnement bij de Sero gym heeft u geen recht op een
bedenktijd.

Artikel 2: Deactivering
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de
faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het
abonnement tijdelijk te deactiveren, uitsluitend mogelijk op hele kalendermaanden. Het
lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden achtereenvolgend worden gedeactiveerd. Bij
afwezigheid ivm ziekte zonder doktersbrief kan de les niet ingehaald worden of
gedeactiveerd worden.

Artikel 3: Lidmaatschap
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en
de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het
lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4: Openingstijden & Tarieven
4.1. Sero gym is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te
wijzigen. Tijdens of rondom officiële feestdagen, behoudt Sero gym zich het recht voor de
club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of
teruggave. Eveneens behoudt Sero gym zich het recht voor over het gehele of een deel
van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien,
demonstraties e.d.
4.2. Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle
abonnementen. Sero gym zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de
tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet
binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is
ingeroepen.

Artikel 5: Betaling
5.1. Het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische
incasso (per maand). Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het gehele
nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan direct
de toegang tot Sero gym worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan de deelnemer weer meedoen met de lessen. Indien de deelnemer niet aan zijn
betalingsverplichting voldoet, dan is Sero gym bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
5.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de
overeenkomst. Oftewel het Lid kan een aantal dagen eerder gebruik maken van de
faciliteiten vanSero gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend
lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
5.3. Bij iedere nieuwe inschrijving worden er inschrijf- en administratiekosten verrekend. Deze
worden automatisch geïncasseerd tegelijk met de eerste afschrijving van de
lidmaatschapskosten.
5.4. Sero gym behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA
automatische incasso.
5.5. Het lid is gehouden, in gevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor
voldoende saldo op de rekening waarvan Sero gym wil incasseren.
5.6. Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans
binnen drie dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan de
balie van Sero gym te voldoen.
5.7. Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Sero gym
gestelde termijnen, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau,
waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Sero gym
moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid.
De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de
verschuldigde hoofdsom.
5.8. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de
verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
5.9. Bij vooruitbetaalde termijnen vindt onder geen beding restitutie van abonnementsgelden
plaats. Wanneer het abonnement in één keer is betaald aan de balie van de Sero gym en u kiest bij afloop van uw contract voor een nieuw abonnementstermijn van 12 maanden, dient u opnieuw het formulier voor verlenging van het contract te tekenen. Deze kunt u weer
in één keer betalen met de daarbij behorende korting.

Onze huisregels

Graag willen we een ieder attenderen op onze huisregels:
– Toon te allen tijde respect voor de leraar, het personeel en naar je medesporter.
– Discipline in de dojo toon je door de leraar en elkaar te groeten met ‘osu’.
– Zorg dat je gereed staat voor de les, bij te laat arriveren kan de toegang door
desbetreffende trainer geweigerd worden.
– Draag zorg voor je eigen bezittingen, Sero gym is hiervoor niet verantwoordelijk.
Persoonlijke spullen moeten in een kluisje.
– Zorg dat je uitrusting in orde is voor de desbetreffende les.
– Geen geschreeuw en gevloek tijdens de les of in de kleedkamers.
– Omkleden doe je in de daarvoor bestemde kleedruimten.
– Geen tassen in de lounge en de dojo, deze behoren in de lockers of in de aangewezen kasten in de dojo.
– Geen etenswaren in de dojo.
– Zorg voor persoonlijke hygiene, schone sportkleding en een handdoek is verplicht.
– Houd de teennagels kort en de voeten schoon.
– Er mag niet zonder shirt worden  getraind.
– Geen schoeisel op de dojo matten.
– Fitnessgedeelte betreden met binnen schoenen, sokken of blote voeten dus niet
vanaf buiten doorlopen.
– Wachten bij het receptiegedeelte en niet in de zaal om de fitness en de lessen niet te
hinderen.
– Kinderen bidon/drinken mee de zaal in, zodat ze niet terug rennen naar een ouder
om te drinken ivm korte pauze in de les.
– Afval in de prullenbak geldt voor de hele gym.
– Geen kauwgom in de zaal/tijdens de lessen.
– Gebruik, handel of bezit van drugs en andere verboden middelen is pertinent niet
toegestaan.
– Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan op het terrein van AK Boxingfit. Dat
betekent ook niet voor de ramen en op de parkeerplaats.

Huisregels voor ouders/ verzorgers van het lid:
– De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon of dochter op tijd aanwezig is voor
de training.
– De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de training van zoon of
dochter door de Sero gym trainers.
– De ouder/verzorger wacht tijdens de training in de daartoe behorende lounge
ruimtes, het is niet toegestaan om zich te begeven in de vechtsportzaal.
– De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door
respect te tonen naar iedereen.
– De ouder/verzorger zal zoon of dochter aanspreken op eventueel wangedrag.

Kledingvoorschriften

Artikel 6: Kledingvoorschriften
6.1. In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Geen schoeisel dragen op de matten.
6.2. Bokszakken, springtouwen en trapkussens worden door Sero gym verzorgd.

Artikel 7: Orde/instructievoorschriften
7.1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig
recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
7.2. Leden dienen zich te houden aan de door Sero gym, dan wel haar medewerkers,
gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Sero gym gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat.
7.3. Sero gym behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Sero gym.
7.4. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.
7.5. Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter
noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Vechtsport voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Sero gym.
7.6. Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Sero gym wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.
7.7. Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden,
horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico.
7.8. Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de
eigen veiligheid.
7.9. Van leden van Sero gym wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier en wordt niet geaccepteerd.

Veiligheid en aansprakelijkheid

SHet gebruik van de faciliteiten binnen Sero gym geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt
ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die
u vergezellen. Sero gym is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van
ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit
aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.
Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Sero gym en haar medewerkers
zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit
een locker. Gevonden voorwerpen worden 2 weken bewaard.
Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen
van Sero gym toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.
Conformering overeenkomst
De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de
lidmaatschapsovereenkomst de door Sero gym opgestelde huisregels na te leven en de
instructies uit te voeren. Sero gym is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan
de regels houdt de toegang voor een door Sero gym te bepalen duur te ontzeggen,
zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Social media

Tijdens de lessen van de Sero gym kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social
media van de Sero gym pagina’s. Mocht u dit niet willen dan kunt u dit aangeven door
middel van een schrijven bij ons balie team.