Veiligheid & aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Sero gym geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Sero gym is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is. Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Sero gym en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Gevonden voorwerpen worden 2 weken bewaard. Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Sero gym toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald. Conformering overeenkomst De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Sero gym opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Sero gym is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door sero gym te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.